Om een factuur (of ander document) via e-mail te verzenden voeg je een begeleidende tekst toe. Zo kan je aan jouw klant de reden van de factuur verder toelichten.

Via de   knop kan je kiezen uit een aantal standaardteksten.
Standaard zijn enkele Nederlandstalige e-mail templates voorzien. Werk jij met anderstalige klanten dan kan je ook per taal een andere begeleidende tekst toevoegen. Deze nieuwe teksten kan je als nieuwe e-mail tekst toevoegen via “Instellingen” > “E-mail instellingen” > “E-mail teksten”.

Hieronder vind je de standaard voorziene e-mail teksten terug met hun Franse en Engelse vertaling. Deze kan je gebruiken als nieuwe e-mail tekst of gebruiken als basis en aanpassen waar nodig.


Documenten (facturen, credinota's,..)

Nederlands

Beste %client-name-attention%,


In bijlage vindt u uw %document-type% terug.


Met vriendelijke groeten.


Frans

Bonjour %client-name-attention%,


En annexe, vous trouverez votre facture.


Cordialement.


Engels

Dear %client-name-attention%


Please find attached your invoice.


Best regardsHerinneringen

Nederlands

Beste %client-name-attention%,


Wij willen u erop wijzen dat de betalingstermijn van onze %document-type% met %document-type%nummer %document-number% en vervaldatum %due-date% verstreken is. Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. Wellicht is de %document-type% aan uw aandacht ontsnapt.


Wij verzoeken u het openstaande bedrag van %total-remaining% binnen 7 dagen aan ons over te maken. Wij hebben een kopie van de betreffende %document-type% meegestuurd.


Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail uiteraard negeren.


Met vriendelijke groeten,

%sender-name%


Frans

Monsieur, Madame,


Nous attirons votre attention sur le fait que le délai de paiement de notre facture avec numéro %document-number% et date d’échéange %due-date% a été expiré. Malheureusement, nous n’avons pas encore reçu votre paiement. Peut-être que la facture a échappé à votre attention.


Nous vous prions de nous transférer le solde de %total-remaining% dans un délai de 7 jours. Nous avons envoyé une copie de la facture concernant.


Si le montant a été transféré entre-temps, vous pouvez bien sûr ignorer cet e-mail.


Bien cordialement,

%sender-name%


Engels

Dear %client-name-attention%


Please note that the payment term of our invoice with invoice number %document-number% and expiration date %due-date% has expired. Unfortunately, we have not yet received payment from you. Perhaps the invoice has escaped your attention.


We request you to pay the remaining %total-remaining% within 7 days. A copy of the invoice has been added in attachment.


If you already made the payment you can ignore this e-mail.


Best regards,

%sender-name%


Tweede herinnering

Nederlands

Beste %client-name-attention%,


Uit onze administratie is gebleken dat %document-type% met nummer %document-number% na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.


Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend het verschuldigde bedrag van %total-remaining% alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, over te maken op onze rekening met vermelding van het %document-type%nummer.


Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering negeren. Wij hebben een kopie van de betreffende %document-type% meegestuurd.


Met vriendelijke groet,

%sender-name%


Frans

Monsieur, Madame,


Notre administration a montré que la facture avec numéro %document-number% n’est toujours pas respecté par vous après notre premier rappel. Le délai de paiement a donc été dépassé de manière inacceptable.


Nous vous prions de bien vouloir transférer le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables, le montant dû de %total-remaining% sur notre compte en indiquant le numéro de facture.


Si votre paiement a croisé cette lettre, vous pouvez ignorer ce rappel. Nous avons envoyé une copie de la facture concernant.


Bien cordialement,

%sender-name%


Engels

Dear %client-name-attention%


Our administration has shown that invoice with invoice number %document-number% has still not been paid by you after our first reminder. The payment term has therefore been unacceptably exceeded.


We kindly but urgently request you to transfer the amount owed of %total-remaining% as soon as possible, but within 5 working days at the latest, to our account, stating the invoice number.


If your payment has crossed this letter, you can ignore this reminder. We have added a copy of the relevant invoice in attachment.


Best regards,

%sender-name%

Aanmaning (rente)

Nederlands

Beste %client-name-attention%,


Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van %document-type% %document-number% nog niet mogen ontvangen.

Wij verzoeken u met klem het verschuldigde bedrag van %total-remaining% onmiddellijk en uiterlijk binnen 5 dagen over te maken op onze rekening onder vermelding van het %document-type%nummer.


Mocht uw betaling wederom uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente.


Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail negeren.


Met de meeste hoogachting,

%sender-name%


Frans

Monsieur, Madame,


Malgré les rappels précédents, nous n’avons pas encore reçu votre paiement de facture %document-number%.

Nous vous prions instamment de virer immédiatement et au plus tard dans les 5 jours sur notre compte le montant dû pour de %total-remaining% en indiquant le numéro de facture.


Si votre paiement n’est pas effectué à nouveau, nous sommes obligés d’augmenter le montant de la facture du taux d’intérêt légal.


Si le montant a été transféré entre-temps, vous pouvez ignorer cet e-mail.


Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’assurance de ma considération distinguée,

%sender-name%


Engels

Dear %client-name-attention%


Despite previous reminders, we have not yet received your payment of invoice %document-number%.

We urge you to transfer the amount due of %total-remaining% immediately and at the latest within 5 days to our account, stating the invoice number.


Should you again fail to pay, we will be obliged to increase the invoice amount by the statutory interest rate.


If the amount has already been transferred, you can ignore this e-mail.


Sincerely,

%sender-name%Aanmaning (incasso)

Nederlands

Beste %client-name-attention%,


Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van %document-type% %document-number% nog niet mogen ontvangen.

Wij verzoeken u met klem het verschuldigde bedrag van %total-remaining% onmiddellijk en uiterlijk binnen 5 dagen over te maken op onze rekening onder vermelding van het %document-type%nummer.


Indien wij het vervallen bedrag niet binnen 7 dagen ontvangen hebben zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten en incassokosten. Maar wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zal laten komen.


Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail negeren.


Met de meeste hoogachting,

%sender-name%


Frans

Monsieur, Madame,


Malgré les rappels précédents, nous n’avons pas encore reçu votre paiement de facture %document-number%.

Nous vous prions instamment de virer immédiatement et au plus tard dans les 5 jours sur notre compte le montant dû pour de %total-remaining% en indiquant le numéro de facture.


Si nous n’avons pas reçu le montant dû dans les 7 jours, nous sommes obligés de renoncer définitivement à la créance.

Vous serez tenu responsable de tous les intérêts et frais d’encaissement qui en résultent. Mais nous espérons que vous empêcherez une telle situation.


Si le montant a été transféré entre-temps, vous pouvez ignorer cet e-mail.


Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’assurance de ma considération distinguée,

%sender-name%


Engels

Dear %client-name-attention%


Despite previous reminders, we have not yet received your payment of invoice %document-number%.

We urge you to transfer the amount due of %total-remaining% immediately and at the latest within 5 days to our account, stating the invoice number.


If we have not received the amount due within 7 days, we are obliged to hand over the claim definitively.

You will be held liable for all resulting interest and collection costs. However, we trust that you will not allow this to happen.


If the amount has already been transferred, you can ignore this e-mail.


Sincerely,

%sender-name%


  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels